رصد

شرق و غرب رو به ادلب
مانور روسیه در مدیترانه به معنی نزدیکی نبرد در شمال سوریه است؟

شرق و غرب رو به ادلب