رصد

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۶
-
صحنه ای از این روزهای خیابان «جمهوری اسلامی»؛ اینها که کپی کارت ملی را روی دست گرفته اند، از مرد سفیدپوشِ میان تصویر دلار بانکی می خرند و آن سوی خیابان به قیمت آزاد می فروشند../مکتوباتصحنه ای از این روزهای خیابان «جمهوری اسلامی»؛ اینها که کپی کارت ملی را روی دست گرفته اند، از مرد سفیدپوشِ میان تصویر دلار بانکی می خرند و آن سوی خیابان به قیمت آزاد می فروشند../مکتوبات