رصد

۰۸ / ۰۲ / ۱۳۹۷
-
توییت علیزاده: روابط میان دولتها روابط مبتنی بر قدرت است. و اکر توان دفاعی نداشته باشی خورده میشوی.موضوع ساده‌ای که لیبرالهای ساده لوح ایرانی بیست سال است از فهمش عاجزند.توییت علیزاده: روابط میان دولتها روابط مبتنی بر قدرت است. و اکر توان دفاعی نداشته باشی خورده میشوی.موضوع ساده‌ای که لیبرالهای ساده لوح ایرانی بیست سال است از فهمش عاجزند.