رصد

۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۷
-
عبدالله گنجی: چهار تا ارمنی یه جا به بهانه کشتار ارامنه در۱۹۱۵جمع می شوند دولت ترکیه خودشو جر می دهد.سفیر احضار می کند،تهدید می کند و...عبدالله گنجی: چهار تا ارمنی یه جا به بهانه کشتار ارامنه در۱۹۱۵جمع می شوند دولت ترکیه خودشو جر می دهد.سفیر احضار می کند،تهدید می کند و...