رصد

۱۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷
-
علی علیزاده: بحثهای حول نامه حاج قاسم در هر دو جناح نشانه ناآشنایی با بدیهیات سیاست جهانیست...علی علیزاده: بحثهای حول نامه حاج قاسم در هر دو جناح نشانه ناآشنایی با بدیهیات سیاست جهانیست...