رصد

۲۸ / ۰۵ / ۱۳۹۷
-
خانه مصدق؛ ساعتی پس از هجوم اوباش و نظامیان وفادار به شاه در 28 مرداد 1332


خانه مصدق؛ ساعتی پس از هجوم اوباش و نظامیان وفادار به شاه در 28 مرداد 1332