رصد

کد خبر: ۱۶۲۰
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۶:۰۷
هفته دولت بهانه اي براي مرور نوع رويكرد رهبر انقلاب به دولت ها
رهبر معظم انقلاب همواره دربرابر دولت هاي مختلف علاوه بر رويكرد حمايتي به نقد و توصيه نيز پرداخته اند. مرور اين حمايت ها و توصيه ها نكات قابل توجهي را دربردارد كه نشان دهنده رفتاري در چهارچوب قانون و مسير پيشرفت كشور است.
دفتر پژوهش روزنامه خراسان در هفته دولت به بازخواني نكات حمايتي و توصيه اي بيان شده از سوي آيت الله خامنه اي در مراسم تنفيذ روساي جمهور از دولت پنجم تا يازدهم پرداخته است. حاصل آن را در ادامه مي خوانيد.

دولت پنجم / اکبر هاشمی:


12/05/1368


 من، حقيقتاً به مديريت جديد كشور، از اعماق دل اعتقاد و اطمينان و اميد دارم. من، آن روزى را مى‌بينم كه اين مديريت صالح و سالم و كارآمد و انقلابى، بتواند ان‌شاءالله به كمك مردم - كه شرط اصلى است - همه‌ اين گره‌هايى را كه وجود دارد، باز كند و راه‌ها را هموار نمايد.


•  خدا را شكر كه اراده و رأى ملت عزيز، بار سنگين امانت و مسئوليت الهى را بر دوش تواناى مردى بزرگ از فرزندان اسلام و حواريّين امام عظيمالشّأن، عالمى مجاهد و فقيهى اسلامشناس و سياستمدارى هوشمند و مديرى درد آشنا و دلسوز قرار داد. شخصيتى كه پرونده‌ تلاشش در راه خدا و مجاهدتش براى حاكميت دين و اعلاى كلمه‌ اسلام، حتّى پيش از نخستين روزهاى شروع نهضت آغاز شده و سرگذشت رنج‌ها و سختي‌ها و فعاليت‌هاى كم‌نظير را در خود گنجانيده است. چهره‌ موجّهى كه به بركت حركت در صراط مستقيم انقلاب، همواره امين امام و محبوب امت بوده و ان‌شاءالله از اين پس نيز خواهد بود.


•  اين‌جانب، ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشكار حضرت حق‌تعالى (جلّت‌عظمته)، به پيروى از ملت عظيم‌الشّأن و با معرفت به مقام و مرتبت ياور صميمى امام و شخصيت برجستهنظام جمهورى اسلامى و بازوى توانا و زبان گوياى آن، جنـاب آقاى هاشمى‌رفسنجانى(دامت‌تأييداته)، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به ريــــاســـــت جمـــهـــــــورى اســـلامــــى ايران منـصوب مى‌كنــــــم.


• علاج مشــكلات ما در ايــن است كه ســــازندگى كشـور را در كنــار تأمين روحـيهانقلابى در مردم و حفظ همان صلابت و چهره باعظمت و هيبت انقلاب ببينيم .


اگر در مسايل رفاه زندگى عمومى و ايجاد تسهيلات و رفع مشكلات غرق شويم، به طورى كه جهت گيري‌هاى انقلابى را به دست غفلت بسپريم، به ابهت و هيبت انقلاب ضربه زدهايم و جاذبه‌ آن را در دنيا مخدوش كرده‌ايم.


•  البته، در مسايل داخلى و سازندگى، رفاه و رفع مشكلات و ايجاد سازندگى، تنها هدف نيست. در مسايل داخلى هم، تأمين عدالت اجتماعى و امنيت عمومى و رعايت طبقات ضعيف و محروم، يك ركن اصلى است.


• رئيس جمهور محترم و كسانى را كه در اداره‌ كشور توفيق همكارى با ايشان را خواهند داشت، به رعايت تقوا و تداوم ياد خدا و حسن سلوك در ارتباط با مردم و به خصوص قشرهاى ضعيف و محروم كه صاحبان انقلاب و سربازانِ هميشه در صحنه‌ آن مى‌باشند و رعايت عزت و عظمت اسلام و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى جمهورى اسلامى در تنظيم روابط خارجى توصيه مى‌كنم.


• بديهى است كه اين رأى و تنفيذ تا زمانى است كه ايشان در همين صراط مستقيم و نورانى كه عمر شريف خود را تاكنون در آن گذرانيدهاند - يعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى (صلىاللهعليهواله) و مجاهدت براى تحقق حاكميت كامل قرآن و عمل به شريعت و طرفدارى از محرومين و مستضعفين و كوشش براى ريشهكن كردن فقر و محروميت و استقرار عدالت اجتماعى - راه خود را ادامه دهند كه البته چنين خواهد بود.


دولت ششم / اكبر هاشمي رفسنجاني:


12/05/1372


•  بحمدالله، مديريت كشور، در دست يك شخصيت موجّه و آزموده و شناخته شده قرار گرفته كه بنده از سال 36 تا به حال، يعنى قريب چهل سال است، ايشان را از نزديك مى‌شناسم و در ميدان هاى مختلف، با هم و در كنار هم بوده‌ايم؛ با هم كار و با هم فكر كرده‌ايم. يك آزمايش چهل ساله، براى ايجاد اعتماد در انسان، كافى است. من در همه اين مدّت، ايشان را در راه خدا، در راه حقيقت، در راه اعلاى كلمه دين و پيشبرد اهداف اسلامى مشاهده كردم و هرگز ايشان را از اين راه، جدا و منحرف نديدم.


•  خداى بزرگ را سپاس كه در اين نوبت نيز، رأى مصيب ملت، مسئوليت را به دستهاى تواناى مردى سپرد كه در ميدان هاى دشوار، لياقت و امانت و صلاحيت و كاردانى و برجستگى او را آزموده بود. مردى بزرگ از سابقينِ اولينِ انقلاب و از حوارييّن و انصار ديرين امام راحل. عالِمى متفكّر، سياستمدارى هوشمند، فقيهى زمان شناس، مجاهدى خستگى نشناس، برادرى مهربان براى ضعيفان و مديرى كاردان براى كشور.


• اين‌جانب ضمن تبريك به ملت عزيزمان براى اين حُسنِ انتخاب و با معرفت به مقام و مرتبت والاى شخصيت برجسته و چهره منوّر نظام جمهورى اسلامى و ركن ركين انقلاب و بازوى توانـــــا و زبان گوياى آن، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى دام‌عُــلاه، رأى ملّت را تنفيذ و ايشـــــان را بــه رياست جمهورى اســـلامى ايـــران منصــــــــوب مي كنــــــم.


• چيــزى كه امـروز، در دوران بازســــــازى، مسئوليـن كشــور، همکاران دولت، مديران درجــه دو و سه در دستگاه هاى دولتى، تا پايين‌ترين رده‌ها، بايد با دقّت مراقب باشند، اين است كه در اين دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدّى و فلج كننده است. واقعاً فلج كننده است!


•  من در شروع كارِ اين دولت جديد - كه ان‌شاءالله دولت مبارك جمهورى اسلامى براى ملت ايران و كشور عزيز ما داراى بركات فراوان باشد - اين توصيه را مؤكّد مىكنم كه گزينش همكاران مهم است.


•  در جامعه فقر نبايد باشد. هدف برنامهريزان بايد اين باشد. سازمان برنامه و برنامه‌ريزان كشور، با اين سياست كلّى و بر اين اساس بايد برنامه‌ريزى كنند.


•  در باب فرهنگ، سياست كلّى كشور بايد عبارت باشد از حفظ و پرداخت و وابستگى شديد و كامل به فرهنگ ملى.


• رئيس جمهور محترم و برادر گرامى خود را به آنچه توصيه همه انبيا و اولياى مؤمنين است توصيه مى‌كنم؛ يعنى رعايت تقوا و بىاعتنايى به زخارف دنيا و دوام ذكر الهى و اعتماد به قدرت حضرت احديّت و ناچيز شمردن قدرت خود و همه قدرتمندان مادّى در برابر قدرت كامله الهى، و مهربانى با بندگان خدا و حُسنِ سلوك با مردم؛ به خصوص قشرهاى ضعيف كه نيروهاى هميشه در صحنه انقلاب و صميمى‌ترين ياران آنانند و حفظ موضع مستحكم هميشگى خود در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان، و نيز به گزينش همكاران و مديرانى كه اين معيارها را در آنان بازشناخته و ثبات قدم، استحكام روحيه و استقامت فكر آنان را آزموده باشند.


•  بديهى است كه تنفيذ اينجانب نيز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است كه ايشان در همان صراط مستقيم و منهاج قويمى قدم برمىدارند كه سال هاى عمر بابركت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانيده‌اند؛ يعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌الله‌عليه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاكميت كامل قرآن و عمل به شريعت و حمايت از محرومان و مستضعفان و كوشش براى ريشه‌كن كردن فقر و تبعيض و استقرار عدالت اجتماعى و تمسّك به اصول پايدار انقلاب اسلامى، كه البته همواره چنين خواهد بود.


دولت هفتم / سيد محمد خاتمی:


12/05/1376


•  اكنون بار ديگر مسئوليت بزرگ رياست جمهورى با اكثريتى قاطع بر دوش مردى روحانى و كارآزموده و انقلابى و اهل دانش و معرفت قرار يافته و يكى از تربيتشدگان حوزه معرفت دينى قدرت اجرايى را در كشورى به دست گرفته است.


•  اينجانب ضمن تبريك به ملت عزيز و با معرفت به شايستگى و برجستگى دانشمند متفكر، جناب حجت الاسلام آقاى حاج سيد محمّد خاتمى (دامت‌معاليه)، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به‌ رياست جمهورى اسلامى ايـران منصوب مى‌كنــم.


• قشـــــــرهاى مســــــتضعف، قشرهــاى فقيــر و ضُعفاى مردمنـــد كهنيروهاى وفـــادار و ماندگار انقلاب و امام و دولتهاى مختلف بودهاند و هستند و خواهند بود. عزيزانى كه ان‌شاءالله در آينده نزديك مسئوليت بر عهده مى‌گيرند، بايد هرچه مى‌توانند از اين ذخيره دائمى استفاده كنند و تا آنجا كه قدرت دارند، براى آن ها خدمت و كار كنند.


 بايد تلاش شود فقر و بىعدالتى و تبعيض كه ميراث طواغيت گذشته است، در اين كشور ريشهكن شود. اين‌جانب بيشترين اهتمام را متوجّه اين مطلب كرده‌ام و مي كنم و توصيه‌ام اين است كه ديگران نيز همين‌طور عمل كنند.


•  بديهى است كه تنفيذ اينجانب همانند رأى ملت، تا زمانى است كه ايشان به تعهد خود و صراط مستقيمى كه تاكنون در پيش داشتهاند - يعنى راه اسلام و احكام نورانى آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ايستادگى در برابر دشمنان ستمگر و زورگو و مستكبر - پايبند باشند؛ كه البته چنين خواهد بود.


دولت هشتم / سيد محمد خاتمي:


11/05/1380


• مردم ايران در فضائى آرام و با رفتارى متين و با اكثريتى قاطع و شورانگيز، شخصيتى انقلابى و فرزانه و منتسب به بيت سيادت و علم و تقوا را كه اينك چهار سال تجربه مديريت كلان بر مزاياى ايشان افزوده است، به رياست جمهورى برگزيدند.


•  اينجانب با سپاس خداوند متعال و عرض تبريك به ملت عزيز و با معرفت به مراتب شايستگى و انديشمند فرزانه جناب حجت الاسلام آقاى حاج سيد محمدخاتمي دامت معاليه، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست‌جمهورى اســـلامي ایران منصوب مى‌كنم.


•درنظام اسلامى، اعتبار همـه مســئولان به اين است كه خود را كمربسته دين خدا و مجرى قوانين و متعهّد به قانون اساسى بدانند. مردم اين را مى‌خواهند و انتخاب كرده‌اند. اگر كسى قدم را كج بگذارد و از اين راه منحرف شود - چه رهبرى باشد، چه رئيس جمهور باشد و چه ديگر مسئولان - قبل از آن‌كه ساز و كار اجرايى براى كنار گذاشتن آن ها به كار بيفتد؛ چون فاقد شرط مى‌شوند، خودشان منعزل و كناررفته‌اند.


•  بايد ايمان دينى را در مردم حفظ كرد تا اين مردم بتوانند مقاومت خود را حفظ كنند و بايستند و از مسؤولان پشتيبانى كنند و در مقابل خطرها سينه سپر نمايند


• به اعتقاد من امروز فورىترين كار اين است كه به مسائل اقتصادى و مسأله معيشت و در رأس همه مسأله اشتغال، با جديّت پرداخته شود.


•  يكى از مسائلى كه دشمن بهطور جدّى در كشور تبليغ مىكند، مسأله اباحي گرى است. اباحي گرىِ اعتقادى و عملى، يعنى پايبندي ها و تقيّدات و تكيه‌گاه هايى كه يك انسان را در حركت خود به سمت هدف مشخصى عازم و مصمم مى‌كند، از او گرفتن و او را سرگردان و لنگ كردن. اين را بايد جدّى بگيريد.


•  يكى از بزرگترين مسئوليت هاى مسئولان كشور - از جمله رئيس جمهورى محترم - تعقيب مفاسد مالى و اقتصادى است كه بايد در برنامه دولت قرار گيرد. البته قوّه قضايّيه و قوّه مقنّنه هم در اين زمينه مسؤولند و خوشبختانه همكاري‌هايى هم مى‌كنند. اين مبارزه بايد جدّى شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد.


•  قدرت نظام بايد جلوِ سيرِ فحشا و فساد را بگيرد. اجازه ندهيد كه هوس هاى يك عدّه معدود و يك گروه كوچك و اندك در داخل جامعه، موجب اغواى ذهن و فكر دختر و پسر جوان و مرد و زن مؤمنى شود كه هيچ انگيزه فسادى ندارند. شما بايد جلوِ آن‌گونه افراد را بگيريد. همه مسئولان بخش هاى مختلف كشور در اين زمينه مسئولند. اجازه ندهيد عدّهاى با تكيه به نام آزادى - كه واقعاً بايد بر عنوان مظلوم آزادى گريست كه چه سوء استفادههايى از اين نام مىشود - منكرات و فحشا و بىبندوبارى را در جامعه رايج كنند. عكس‌العملِ آن اين است كه عدّه‌اى به نظام بدبين شوند؛ مثل اول مشروطه.


•  اينك كه بحمدالله اين فرصت تازه و فضاى پرنشاط در كشور پديد آمده، جاى آن است كه لحظه لحظه وقت مسئولان و نخبگان و امناء ملت، به خدمت و تلاش مخلصانه سپرى شود و عزم و همّت همگان، به سوى بسط عدالت و ارتقاي معرفت و معنويت و گشايش امر اقتصاد و معيشت عمومى، معطوف گردد و فقر و فساد و تبعيض كه محصول حاكميت جهل و ظلم و خودكامگى طواغيت در روزگارى بس طولانى است، از صفحه‌ زندگى ملت ايران زوده شود.


•  بديهى است كه تنفيذ اينجانب و رأى ملت تا زمانى است كه ايشان به تعهد خود و صراط مستقيمى كه تاكنون در پيش داشتهاند، يعنى راه اسلام و احكام نورانى آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ايستادگى در برابر دشمنان مستكبر و حق ستيز و زورگو پايبند باشند كه با توفيق الهى همواره چنين خواهد بود انشاءالله.


دولت نهم / محمود احمدی نژاد:


12/05/1384


• ملت ما با اكثریتی قاطع، شخصیتی انقلابی و دانشمند و مدیری شایسته و كارآزموده و دارای سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌های گوناگون را، به ریاست جمهوری برگزیده است. سخن صریح و قاطع و صادقانه ایشان در تعهد به خدمتگزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد، و لحن افتخارآمیز ایشان در پایبندی به اســلام و آرمــانهای انقلاب، كه با منش مردمـــی و ســادهزیستــی همراه بود، دل ها و آراي مردم را متوجه ایشان كرد و مسئولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد.


• بدیهی است كه رای ملت وتنـفیـذ اینجـانبتا هنگامی است كه ایشان به تعهد خود و صـراط مستقیمی كه تاكنون در آن حركت كردهاند یعنی راه اسلام و آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستكبران و زورگویان پایبند باشند كه به توفیق الهی همواره چنین خواهد بود انشاء الله.


دولت دهم / محمود احمدي نژاد:


12/05/1388


• بحمدالله دولت و رئيس جمهور محترم اهل تلاشند، مردم هم اين را دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، فهميده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، ديده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، لمس كرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. رأى بالاى مردم يقيناً يك علتش، همين پرتلاشى و سختكوشى دولت نهم و رئيس جمهور محترم بوده است. اين حالت را بايد ادامه بدهند.


• رأى قاطع و بى‌سابقه‌ مردم به رئيس‌جمهور منتخب و محترم، رأى به ويژگىهائى است كه كارنامه چهارساله دولت نهم بدان ها زينت يافته است و سمت و سوى گرايش‌هاى اكثريتِ بى‌چون و چراى ملت را آشكار مي‌سازد. اين، رأى به گفتمان پربركت و عزتمدار انقلاب اسلامى است؛ رأى به استكبارستيزى و ايستادگى شجاعانه در برابر سلطه‌طلبان بين‌المللى است؛ رأى به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مبارزه با اشرافيگرى است؛ رأى به ساده‌زيستى و نزديكى با مردم و غمگسارى از ضعيفان و مستضعفان است؛ رأى به كار و تلاشِ بى‌وقفه و خستگى‌ناپذير است.


• به پيروى از ملت بزرگوار ايران، رأى آنان را تنفيذ و اين مرد شجــاع و سختــكوش و هوشمنـــد را به ريـاست جمهورى اســـلامى ايـران منصوب مي‌كنم.


• مـن بـــــه مسئولين كشور و به دولتــى كــه تشكيل خواهـد شد، توصـــيه ميكنــم برنامهريزى را در كار مورد اهتمام قرار بدهند.


•  البته در كنار علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندان به رئيس جمهور محترم - كه ايشان علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندان زيادى در داخل كشور، حتّى در خارج از كشور دارند - دو دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ديگر هم هستند كه بايد به اين ها توجه كرد؛ يعنى حضور آن ها را بايستى محاسبه كرد: يك دسته مخالفان عصبانى و زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورده هستند. مطمئناً اين ها در اين دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چهارساله، در مقام معارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با دولت برخواهند آمد. مخالفت كردند، باز هم مخالفت خواهند كرد. ليكن يك دسته ديگر هم هستند كه اين ها جزو نظامند، با رئيس جمهور، با نظام هيچ دشمنى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى ندارند؛ ممكن است منتقد باشند. اين منتقدان را بايستى به حساب آورد؛ نظرات آن ها را بايد شنيد؛ آنچه كه قابل فهم است، قابل قبول است، آن را پذيرفت.


بديهى است كه رأى مردم و تنفيذ اينجانب تا هنگامى است كه ايشان بر اين صراط قويم پايدار باشند.


دولت يازدهم / حسن روحانی:


12/05/1392


•  جناب آقاى روحانى جزو عناصر خدمتگزار قديمى به نظام اسلامى در بخش هاى مختلف هستند؛ يك فرد آزموده شدهاى در نظام جمهورى اسلامى هستند؛ چه در دوره دفـاع مقـدس، چه در مجلس شوراى اسلامى، چه در شوراى عالى امنيت ملى، كارهاى فراوانى  بر دوش ايشان بوده است، كه آن خدمات بزرگ را انجام دادند.


•  برگزیدن منتخب شایستهای كه آزمون بیش از سه دهه خدمت به نظام جمهوری اسلامی را در كارنامه خود نگاشته و از دوران مبارزات انقلابی تا دههها پس از پیروزی انقلاب، از سنگر روحانیت به مقاومــــت در برابر دشمنان انقلاب پرداخته است، پیام‌هایی روشن به همه رسانید؛ پیام وفاداری خدشه‌ناپذیر به انقلاب؛ پیام اعتماد و امید به نظام جمهوری اسلامی؛ پیام اعتماد به روحانیت شجاع و پیشرو؛ و اعتماد به خدمتگزارانی  كه با همت و ابتكار خود، برآنند كه بر موفقیت‌ها افزوده و از مشكلات بكاهند.


•  رأی قاطع ملت ایران شخصیتی دانشمند، و كارآزموده میدانهای گوناگون، و دارای سوابق جهادی متعدد، و مفتخر به حضور در مسئولیتهای دینــی و سیاسی را به مدیریت اجرائی كشـور، برگــزیـده اســــت.


•  توصیه ما این است که كارها را با صبر و بدون شتابزدگى انجام دهند .


•  درس بزرگى كه ما از اين فشارهاى اقتصادى دريافت كرديم، اين است كه هرچه مي‌توانيم، بايد به استحكام ساخت داخلى قدرت بپردازيم.


•  دل به بيرون نبنديم؛ آن هایى كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران ميبندند، وقتى با يك چنين مشكلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد.


•  در درجه اول، مسائل اقتصادى و مسائل علمى است؛ كه بايد با جديت دنبال شود.


•  من تأييد مي‌كنم نظرى را كه رئيس جمهور محترم ابراز كردند در زمينه برخورد حكمت‌آميز با مسائل گوناگون بين‌المللى و مسائل سياسى و مسائل ارتباطات بين‌المللى و اين ها. حتماً بايد برخوردِ حكمت‌آميز و عاقلانه باشد. البته ما دشمنانى داريم كه اين ها زبان عقلائى هم خيلى سرشان نمي‌شود؛ ليكن آنچه كه ما وظيفه داريم، ايــــن است كه با استحكـــام، با توجه به اهداف والاى جمهورى اسلامى، بدانيم چه كار داريم ميكنيم؛ اهداف خودمان را بشناسيم، آن اهداف را هم در نظر داشته باشيم و آن ها را با جديت دنبال كنيم.


•  فراموش نكنيــم از روز اولى كه اين انقلاب پيروز شد، دشمنانى بودند كه صريحاً اعلام دشمنى كردند و گفتند ميخواهند اين انقلاب را از بين ببرند و نظام جمهورى اسلامى را محو كنند.


•  راه موفقيت اين كشور و اين ملت عبارت است از راه اسلام، پايبندى به مبانى اسلام، پايبندى به ارزش هاى اسلامى، و پايبندى به آنچه كه امام بزرگوار ما براى ما به يادگار گذاشته است؛ از نصايح و از رهنمودها و خطوط روشنى كه در اختيار ما قرار دارد.


•  بدیهی است كه آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است كه ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی كه تاكنون در پیش داشتهاند یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگـــی در برابر زورگویان و مستكبران پایبند باشند كه به كمك الهی چنین خواهد بود، انشاءالله.

مطالب مرتبط
برچسب ها: تحلیل‌ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

طلای جهانی سومین هفته صعودی خود را به پایان رساند

تصمیم جدی وزارت اقتصاد برای یکپارچه‌سازی صدور مجوزها

طلا و دلار ثابت ماند

بازاری که در مناطق آزاد از دست رفت

کاهش قیمت تلفن همراه در پی کاهش قیمت دلار

عید غدیر شیرینی گران نمی‌شود

کنایه مجری تلویزیون به 1800 میلیارد تومان پول در حساب های بی استفاده

افزایش ۱۸.۵ درصدی مبادله چک در تیر ماه

معاملات 12 هزار میلیارد ریالی در بورس

رئیس کل بانک مرکزی: حذف صفر بر رشد تورم تاثیری ندارد

گمانه‌زنی در مورد وزیر شدن خانم نماینده

توئیت قالیباف به مناسبت یک روز تاریخی

اوره ایرانی شرکت استرالیایی را به دردسر انداخت

توصیه لاریجانی به کمیسیون اصل 90

دیدار معاون وزیر خارجه ژاپن با ظریف

تصویر دهه شصتی علی لاریجانی

گلایه از تشکیل نشدن کمیته حقیقت‌یاب حادثه منا

جامعه مدرسین هم وارد ماجرای آیت الله یزدی شد

توصیه آیت الله صافی گلپایگانی به هند

ورود وزیر کشور عراق به تهران

فرانسه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در ادلب شد

سودان در آستانه تحولی جدید

حریری: تحریم‌های حزب الله تاثیری ندارد

حمله سنگین انصارالله به تاسیسات آرامکو

حملات رژیم صهیونیستی به غزه

کاهش چشمگیر کمک‌های آمریکا به پاکستان

واکنش تند دانمارک به درخواست ترامپ برای خرید گرینلند

بیانیه بزرگ‌ترین «عملیات پهپادی» یمن در خاک عربستان

نگاهی به رسوایی‌ جنسی ۵ رئیس‌جمهور آمریکا

هشدار روسیه درباره سوریه

ورود دادستانی مشهد به مرگ مشکوک 7 توله ببر

فرار راننده بی وجدان پس از تصادف

سوال جنجالی مجری تلویزیون از فرمانده انتظامی تهران در برنامه زنده

افزایش ۴۰ درصدی کشف سرقت‌ها در حوزه ریلی کشور

رئیس کانون سردفتران: عقد آریایی قانونی نیست

شوخی رضا رفیع با شهردار مشهد

ماجرای گم شدن یک ایستگاه مترو در تهران چیست؟

سوسک و مگس در مرغ‌های عرضه‌کنندگان مواد غذایی!

آخرین وضعیت جسمانی محیط‌بان مجروح قائنی

بیماران مشکلات بیمارستان‌ها را به این سامانه اطلاع دهند