فرزاد جهان بین
5 ضعف عمده اصلاح طلبان
به گزارش پایگاه تحلیلی رصد، فرزاد جهان بین در کانال تلگرامی خود 5 ضعف عمده اصلاح طلبان را نوشت:

۱- عقلانیت غربی
جریان اصلاح طلبی را می توان در ادامه جریان روشنفکری غربزده ای دانست که از مشروطه تا کنون ادامه حیات داده است. رکن فکری این جریان، پذیرش مفهوم توسعه و مسیر توسعه غربی به عنوان یک فراروایت است که باید خود را با آن تطبیق داد. این جریان به دو گروه تقسیم می شود. جریانی که قائل به کپی پیست است و جریانی که قائل به بومی سازی است. این جریان بر ذخائر فکری توسعه غربی متکی است.

5 ضعف عمده اصلاح طلبان

۲-شیفتگی به غرب و بیگانه با ارزشهای خودی:
این جریان، به خاطر شیفتگی به غرب، اعتقاد و باوری به ارزشهای خودی در ندارد و دارای نوعی کرنش در مقابل غرب، و اعتراض به خود است.

۳-سطحی نگری:
این جریان با توجه به دستاوردهای غرب در حوزه مادی، از هزینه ها و آنچه در غرب با توجه به عناصر مادی از دست رفته است، غافل مانده اند و لذا از فهم و حل پرسشهای مهمی که از رابطه میان عناصر مادی و معنوی زاییده می شوند، عاجزند.

۴-خوش بینی و خوش خیالی در مواجهه با قدرتهای بزرگ:
این جریان عمدتا در مواجهه با ابرقدرتها، خوش بین است و لذا فاقد حساسیت لازم به آنها بوده و لذا در موارد متعددی، فریب می خورند. اما جالب آنکه از تجارب، پند نمی گیرند.
۵-ریاکاری:
بخشی از این جریان، علی رغم تاکید بر مفاهیمی مانند آزادی، به شدت مستبد است. آن هنگامی که در قدرت نباشند و خصوصا به هنگام قدرت، به شدت، سرکوبگرند اما این سرکوب را در پوشش مفاهیمی مانند آزادی و حقوق شهروندی و ... انجام می دهند. علی رغم تاکید بر ناسیونالیسم، غیرت کمی نسبت به مقوله استقلال دارند