بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار
نرخ مشارکت و بیکاری پا به پای هم بالا می روند!
به گزارش پایگاه تحلیلی رصد، گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال جاری، نرخ بیکاری و مشارکت نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته و به ترتیب به 12.6 و 40.6 درصد رسید. هم چنین این گزارش از افزایش 700 هزار نفری تعداد شاغلین نسبت به بهار 95 حکایت دارد.

رشد بیشتر نرخ مشارکت نسبت به نرخ بیکاری
مرکز آمار ایران، چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار در بهار امسال را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال جاری، نرخ بیکاری در بهار 96 نسبت به بهار سال 95، 0.4 درصد افزایش یافته و به 12.6 درصد رسیده است. این گزارش، هم چنین حاکی از آن است که نرخ مشارکت در بهار 96، با افزایش 1.1 درصدی نسبت به بهار 95، به 40.6 درصد رسید. با این حال، سه برابر بودن افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به نرخ بیکاری، این فرض را تقویت می کند که بخش عمده ای از افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد نرخ مشارکت اتفاق افتاده است.

نرخ مشارکت و بیکاری پا به پای هم بالا می روند!
افزایش 960 هزار نفری شاغلین در فصل بهار
بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد شاغلین در سه ماهه نخست 96 نسبت به زمستان 95، حدود 966 هزار نفر افزایش یافته و به بیش از 23 میلیون و 308 هزار نفر رسیده است. این میزان هم چنین نسبت به بهار 95، افزایش 703 هزار نفری را نشان می دهد. در خصوص بیکاری جوانان نیز، این گزارش حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و 880 هزار نفر از جوانان 15 تا 29 ساله، بیکار بوده اند. این در حالی است که این رقم در بهار سال گذشته، حدود یک میلیون و 791 هزار نفر بوده است. بدین ترتیب می توان گفت در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، بر تعداد جوانان بیکار، حدود 90 هزار نفر افزوده شده است.
کوچک تر شدن اشتغال در بخش کشاورزی
اما مقایسه درصد اشتغال در بخش های اقتصادی در بهار 96 نسبت به بهار 95، بیانگر این است که از سهم شاغلین بخش کشاورزی کم و به سهم شاغلین بخش های صنعت و خدمات افزوده شده است. بر این اساس، در بهار سال 95، 19.1 درصد شاغلین، معادل 4 میلیون و 314 هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند که این رقم علیرغم افزایش 45 هزار نفری در بهار 96، در سه ماه نخست امسال به 18.7 درصد کاهش یافته است.